All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Ученички парламент

 

 Програм Ученичког парламента

►Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима и посебним законима, а установа, односно сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента.

►У последња два разреда основне школе организује се Ученички парламент (у даљем тексту: Парламент) ради:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, Годишњем плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;

2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;

3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;

4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;

5) предлагања чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

► Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног сазива Школског одбора, без права одлучивања.

► На седнице Наставничког већа могу се позивати и представници Ученичког парламента, када дају своје предлоге и мишљења по питањима у складу са Законом и Статутом школе.

►Директор школе је у обавези да закаже седницу Наставничког већа на захтев најмање једне трећине чланова Ученичког парламента.

► Чланове Парламента бирају ученици одељењских заједница седмог и осмог разреда, сваке школске године.

► Седнице Ученичког парламента сазива и њима руководи председник, којег између себе, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог органа. На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника.

► Рад  Ученичког парламента регулисан је Пословником о раду.

►Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

► Програм рада Парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.