All for Joomla All for Webmasters
osmn@mts.rs
032 720 393

Одлука о начину употребе мобилних телефона/смарт сатова и сл. уређаја

 

ИНТЕРНИ АКТ О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, СМАРТ САТОВА И ДРУГИХ СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

На основу члана 126. ст.4. тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“бр. 88/17, 27/18 -др.закони, 10/19, 6/20, 129/21) и дописа Министарства просвете број 601-00-00005/2023-16 од 03.02.2023.г. у циљу превенције различитих облика злоупотребе електронских уређаја током образовно-васпитног процеса, директорка ОШ „Момчило Настасијевић“ Горњи Милановац, дана 23.08.2023. године доноси:

О Д Л У К У

О НАЧИНУ УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА, СМАРТ САТОВА И ДРУГИХ СЛИЧНИХ УРЕЂАЈА У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ

I         Овом одлуком уређује се начин употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја од стране ученика, запослених и родитеља односно других законских заступника ученика и трећих лица у ОШ „Момчило Настасијевић“ у Горњем Милановцу за време трајања часова и свих одмора током наставног дана, у школи и школском дворишту.

II      Ученици, запослени, родитељи односно други законски заступници ученика и трећа лица мобилне телефоне, смарт сатове и друге сличне уређаје могу користити искључиво у време и на начин којим се не ремети настава и процес рада у школи. Ученици искључиво уз сагласност предметног или дежурног наставника, психолога или педагога школе.

III   Позивају се сви запослени на самодисциплину у поштовању и поступању у складу са одлуком.

IV   Обавезују се сви запослени да контролишу ученике, друге запослене и родитеље односно друге законске заступнике ученика као и трећих лица на поштовање и поступање у складу са овом одлуком.

V Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а почиње да се примењује од 01.09.2023. године.

О б р а з л о ж е њ е

На основу дописа Министарства просвете број 601-00-00005/2023-16 од 3.02.2023.године и члана 126. став 4 тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/17, 27/18 – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21) директорка школе је на седници Савета родитеља ОШ „Момчило Настасијевић“ одржане дана 6.07.2023.г. изнела Предлог да се ученицима , запосленима и родитељима односно другим законским заступницима ученика, као и трећим лицима у школи, од следеће школске године, интерним актом, уреди начин употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја у школи и школском дворишту у току наставног дана. Предлог директорке школе усвојен је једногласном одлуком свих присутних чланова Савета родитеља. На седници Школског одбора одржаној дана 6.07.2023.године, чланови Школског одбора упознати су са наведеним Предлогом директорке школе и Одлуком Савета родитеља. Школски одбор је једногласно донео Одлуку којом се усваја Предлог директорке школе о доношењу Интерног акта о начину употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја у школи и школском дворишту, за време трајања часова и свих одмора током наставног дана. Примена акта односно начин употребе мобилних телефона, смарт сатова и других сличних уређаја се односи, како на време док су ученици у учионици током часа, тако и на време које ученици проводе на одморима или у периоду када немају час. Ученицима није забрањено да мобилни телефон или смарт сат држе у торби/ранцу, али он мора бити искључен.

Сваком ученику ће бити омогућено да се јави родитељима уколико за то буде било потребе, са службеног телефона школе 032/720-393.

За кршење ове Одлуке Школа ће предузимати следеће кораке:

Уколико ученик први пут прекрши ову Одлуку и употреби мобилни телефон, смарт сат или други слични уређај у школи или у школском дворишту, исти ће му се одузети и предати педагошко-психолошкој служби или директорки школе. Одељењски старешина ученика покреће поступак појачаног васпитног рада према ученику и позива родитеља/старатеља да у договореном термину са педагошко-психолошком службом или директорком школе, дође да преузме телефон.

Уколико ученик други пут буде прекршио ову Одлуку и употреби мобилни телефон, смарт сат или други слични уређај у школи или школском дворишту, телефон му се, као у претходном случају одузима, а против ученика ће се повести одређене васпитно -дисциплинске мере (укор одељењског старешине и смањење оцене из владања) Одузети телефон се предаје педагошко – психолошкој служби или директорки школе.

Само у изузетним ситуацијама, уз претходну најаву наставника, може се дозволити употреба мобилног телефона, смарт сата или другог сличног уређаја када је то коришћење у функцији учења.

Овом Одлуком обавезују се сви запослени да контролишу спровођење ове Одлуке и поступају у складу са наведеним. Наставном особљу се дозвољава употреба мобилног телефона на часу само ради уписивања часа у ес Дневник, сумативно или формативно оцењивање, као и евидентирање одређених бележака о ученику и у друге намене се не сме користити. Ненаставном особљу се дозвољава употреба мобилног телефона, смарт сатова и других сличних уређаја само у просторији намењеној за њихов одмор, односно када их не гледају ученици или трећа лица и тиме не ремете примену ове Одлуке.

Наставничко веће школе, упознато је са доношењем Одлуке о начину употребе мобилних телефона, смарт сата или другог сличног уређаја у школи или школском дворишту, на седници одржаној дана 23.08.2023. године.

                                                              Директор школе,

Ивана Толић